Úvodní stránka > Slovník pojmů

Slovník pojmů

A

Aplikační server Software poskytující prostředí pro běh komponent distribuovaných aplikací. Může obsluhovat několik různě nakonfigurovaných kontejnerů pro komponenty, zpravidla obsahuje WWW server podporující servlety a pomocné služby použitelné aplikačními komponentami prostřednictvím kontejneru.
ASP (Active Server Pages) - VBScript, který běží na serveru. Umožňuje vytvořit interaktivní aplikace na straně serveru, které mohou být nezávislé na prohlížeči.
ASP Application Service Provider (Providing), čili poskytovatel, resp. poskytování aplikačních služeb.

B

B2B Vztahy mezi dvěma komerčními subjekty, přičemž ani jeden z partnerů není koncovým odběratelem. Jedná se tedy zásadně o vztah mezi partnery, kteří se nějakým způsobem podílejí na výrobě produktu, případně na dodávce komplexní služby.
B2C Vztahy mezi komerčními subjekty a koncovými zákazníky. Příkladem tohoto vztahu jsou například obchody, dodavatelé služeb a podobně. Jednou ze stran zapojených do vztahuje vždy spotřebitel, čili osoba, která zboží či službu kupuje pro svou potřebu.
Banner Reklamní plocha, kde se reklama zobrazuje pomocí obrázků (.gif, .jpg, .png) nebo pomocí technologie FLASH anebo přímo jako další stránka html (můžete posouvat pomocí lišty,...).

C

CMS Content Management System neboli systém pro správu obsahu.
CORBA (Common Object Request Broker Architecture) ucelená architektura pro podporu tvorby distribuovaných objektově orientovaných aplikací.
CSS Cascade Style Sheets. Kaskádové styly. Nadstavba nad HTML, která může zjednodušit zápis kódu HTML, jeho aktualizaci a zlepšit jeho formátovací možnosti.

D

DES Data Encryption Standard. Norma šifrování dat vyvinutá v roce 1970 firmou IBM, přijatá National Bureau of Standards jako norma a nyní celosvětově používaná. DES používá 56 bitový šifrovací klíč.

E

E-commerce Elektronické obchodování. Transakce obchodní výměny jsou realizovány elektronickými prostředky. Jde-li výhradně o Internet, používá se pojmu i-commerce. Elektronické obchodování v obchodním řetězci, kdy účastníci sdílejí kritické informace sloužící k zajištění hladkého chodu transakcí mezi dodavateli a odběrateli, popřípadě dalšími subjekty v řetězci se nazývá c-commerce (collaborative commerce).
E-mail Elektronická pošta. Druhá nejpoužívanější služba na internetu, která slouží pro rychlou písemnou komunikaci prostřednictvím internetu.
Extranet Počítačová síť využívající technologií Internetu. Funguje stejně jako intranet, není však omezena výhradně na jeden subjekt, ale umožňuje publikované informace využívat i dalším subjektům (například výrobce může být tímto způsobem propojen se svými dodavateli i odběrateli). Extranet umožňuje sdílení informací, aniž by se k nim dostala nepovolaná osoba.

F

Firewall Obranná (doslova požární) zeď. Bezpečnostní systém, často i počítač s tímto systémem, umístěný mezi sítí společnosti a internetem. Je určený k tomu, aby udržoval v bezpečné vzdálenosti neoprávněné uživatele.
FTP File Transfer Protocol. Protokol pro přenos dat, podle kterého je prováděn přenos počítačových souborů po internetu. Pomocí FTP si například můžete z internetu stáhnout soubory, které jsou volně (zdarma) k dispozici, na disk svého počítače. Tyto soubory bývají uloženy na FTP serverech a k jejich stahování budete nejspíše používat FTP klienta, speciální program pro přenos souborů prostřednictvím internetu. Tento program (i protokol FTP) umožňuje samozřejmě i přenos souborů opačným směrem, tj. od vás na FTP server. K tomu však budete obvykle potřebovat přístupové právo na takový server. Existují i veřejné FTP servery, kde si můžete "odložit" soubor, případně jej tam nechat ke stažení pro někoho jiného. Není jich mnoho a příkladem může být např. www.uschovna.cz (k němuž ovšem můžete přistupovat přes váš prohlížeč a nepotřebujete zde tedy speciálního FTP klienta).

H

Hardware Mechanické vybavení počítače. Je to vše, co vidíte a na co si můžete sáhnout. Hardware je bez software jen kusem železa.
Homepage Domovská stránka. Obvykle úvodní stránka www stránek nějaké firmy nebo jednotlivce. Také se tak říká stránce, kterou má váš prohlížeč načíst jako první hned po spuštění a která se dá nastavit v konfiguraci prohlížeče.
HOS analýza Je to jednoduchá metoda, která slouží pro malé a střední firmy ke zhodnocení vložených prostředků do informačních systémů. Metoda HOS klasifikuje informační systém i organizaci na bázi trojice čísel a znaménka. Je zcela jisté, že přesné, exaktní hodnocení úrovně informačního systému organizace je dosti obtížné a zároveň manažeři firmy potřebují umět zhodnotit zda-li jejich informační systém je dostačující a nebo zda-li potřebuje zlepšení a pokud ano, v jaké oblasti. Metoda HOS analýzy je založena na hodnocení tří komponent informačního systému - Hardware, Orgware a Software. Správné ohodnocení jednotlivých položek je důležité pro správnou klasifikaci informačního systému, ale na druhou stranu je toto hodnocení často velmi obtížné a je třeba se spokojit mnohdy jen s kvalifikovaným odhadem ( obdobně jako u SWOT analýzy).
Hosting Služba internetových společností, které umožňují zdarma či za peníze umístit vaše stránky na jejich server či prostor v síti internet.
HTML Hypertext Markup Language - programovací jazyk, ve kterém jsou formátovány stránky v prostředí Web
HTTP HTTP, čili HyperText Transfer Protocol. Definuje podmínky pro vzájemnou komunikaci mezi počítačem uživatele a web serverem a zajišťuje, aby uživatel na svůj podnět obdržel ta data, která si objednal. Principiálně jde o to, že uživatel tím, že napíše do svého prohlížeče adresu, vyzve konkrétní server, aby mu zaslal obsah úvodní (či určité jiné) stránky a totéž očekává po kliknutí na některý odkaz. Právě tuto komunikaci zastřešuje protokol HTTP.

I

IDEA International Data Encryption Algorithm. Šifrovací algoritmus vyvinutý ve Švýcarsku Jamesem L. Masseyem a Xuijia Lai. Využívá 128 bitový šifrovací klíč.
Internet Internet je fyzicky: propojení několika tisíců přípojných bodů, jež poskytují připojení uživatelům. Hlavní NIX, tedy uzel se nachází v Americe, ale každý vyspělejší stát (i ČR :)) má svůj NIX. Dále využívá desítek NICů (.cz), které poskytují adresy webových stránek.
Intranet Intranet (Ethernet) je místní síť, která ani nemusí být připojena k internetu. Slouží ke komunikaci, sdílení dat a k dalším účelům v rámci firmy.
ISDN ISDN je zkratka z anglického termínu Integrated Services Digital Network, český název pro tuto síť je Digitální síť integrovaných služeb.
ISOC Profesní sdružení společností a jednotlivců usilující o rozvoj Internetu a jeho technologií.

J

Java Jeden z prvních programovacích jazyků vytvořených společností Netscape. Jeho výhoda spočívá ve výborné přenositelnosti mezi různými platformami.

K

Kontejner Podpůrné standardní prostředí pro běh komponent (zejména EJB). Kontejner může na sebe převzít řadu systémových činností vyžadovaných komponentou, jako např. správu transakcí, bezpečnostní politiku nebo ukládání vnitřního stavu komponent do databáze.

L

Linux Vynikající operační systém. Podmnožina OS Unix, která se velmi často používá jako OS webových serverů pro svoji spolehlivost a láci - je totiž v základní podobě distribuován zdarma.

O

Online Připojen, připojeno. V oblasti internetu tento pojem říká, že jste právě připojeni k internetu. Obecně je také toto slovo používáno ve smyslu možnosti provádět určité úkony, například objednávku zboží přes internet nebo i přes jiný elektronický terminál. Elektronickou, tzv. neembosovanou platební kartou, můžete například platit pouze tam, kde mají ONLINE terminál, který se spojuje ONLINE přímo s bankou pro ověření vaší karty a hotovosti na účtu.
Open Source Doslovný překlad je "otevřený zdroj". Volně přístupné know-how, které může libovolně využívat kdokoliv a na jeho základě vytvářet další aktivity. Nejznámějším příkladem Open Source aktivity je operační systém LINUX.

P

PDA PDA (zkratka za personal digital assistant, což znamená osobní digitální pomocník) či palmtop je malý kapesní počítač, ovládaný obvykle dotykovou obrazovkou a perem (které se označuje jako stylus). Původně měly PDA za cíl především pomoci s organizováním času a kontaktů. Současné PDA jsou velmi výkonné (procesory okolo 400 MHz, paměť 128 MB RAM) a zvládají i přehrávání videa a spoustu dalších aplikací.
PHP Vynikající skriptovací jazyk a zároveň systém pro skripty na straně serveru, umožňující vytvářet interaktivní webové aplikace. Označení vzniklo z Personal Home Page Tools, později Personal Home Page Construction Kit. Dnes již zkratka ztratila původní význam a správné označení zní PHP Hypertext Preprocessor. Systém vznikl původně v prostředí OS Linux, dnes je již dostupný i na platformě Win9x/NT. Abyste mohli PHP používat na vašich stránkách, musí být na příslušném serveru instalována a spuštěna podpora PHP.
POP3 protokol POP3, čili Post Office Protocol, verze 3 - zajišťuje komunikaci mezi poštovním serverem a osobním počítačem uživatele. Tento protokol je určen pouze ke stahování došlé pošty z poštovního serveru.

S

SEM Search Engine Marketing neboli prosazování webové stránky pomocí placených odkazů (platí se za "proklik") v katalozích, vyhledávačích a reklamních systémech.
SEO Search Engine Optimization neboli optimalizace webových stránek pro vyhledávače, za účelem lepší pozice ve výsledcích hledání.
Server Protějšek klienta. V počítačovém světě, a na internetu zvlášť, je takto označován počítač nebo program, jenž přijímá od klientů požadavky na zaslání určených dat (nebo na poskytnutí žádaných služeb), která pak zašle klientovi, aby s nimi uživatel klienta mohl pracovat. Také může ukládat data, zpracovaná uživatelem a zaslaná mu jeho klientem. Klasickým příkladem jsou www servery, poskytující službu www, nebo poštovní servery, které poskytují služby elektronické pošty.
Servlet Program napsaný v Javě, rozšiřující chování WWW serveru podporujícího Javu (většina významných WWW serverů) a umožňující tvorbu dynamických HTML stránek.
Software Programové vybavení počítače. Je to nehmotná část, bez níž je počítač jen hromada železa. Software je obecně série programových instrukcí uložených v souborech na záznamovém médiu či v paměti počítače. Software je bez hardware zcela nepoužitelný.
Soubor Posloupnost bajtů uložená na záznamovém médiu pod označením, které jí přiřadil uživatel nebo systém. Soubor je základní datovou jednotkou. Jsou různé typy souborů. Je například textový, hudební nebo to může být spustitelný soubor, v tom případě se jedná o program.
Spam Nevyžádaná pošta. Termín je nejčastěji používán pro e-mailové zprávy reklamního nebo komerčního charakteru, případně různé řetězové dopisy a falešné poplašné zprávy, které si příjemce nevyžádal ani neobjednal. Jedná-li se o falešnou poplašnou zprávu o neexistujícím novém počítačovém viru, říkáme takové zprávě hoax.
SQL Databázový strukturovaný dotazovací jazyk (structured query language). Používá se pro získávání dat z SQL databází, manipulaci a aktualizaci těchto dat nebo určování vazeb mezi nimi.
SSH SSH neboli Secure Shell je klient/server protokol v síti TCP/IP, který umožňuje bezpečnou komunikaci mezi dvěma počítači pomocí transparentního šifrování přenášených dat. Pracuje na portu TCP/22. Pokrývá tři základní oblasti bezpečné komunikace: autentizaci obou účastníků komunikace, šifrování přenášených dat a integritu dat.
SSL Protokol používaný k bezpečnému přenosu dat po internetu (secure socket layer). Bezpečný přenos dat je zajištěn pomocí šifrování při přenosu mezi serverm a klientem.

Š

Šifrovací klíč Slovo, číslo nebo věta, která je použita šifrovacím algoritmem pro zašifrování nebo dešifrování zprávy. Stejná zpráva, pokud budou při jejím zašifrování použity jiné klíče, bude různě zašifrovaná.

T

TCP/IP TCP/IP (protokolová architektura) je definována sadou protokolů pro komunikaci v počítačové síti.

U

UNIX Víceuživatelský a multiprocesingový operační systém vyvinutý v laboratořích firmy AT&T Bell v roce 1969. Existuje velká škála forem UNIXu. Všechny však mají přibližně stejnou strukturu, založenou na silném jádře (kernel).

V

Virus Virus je program, který napadá a následně ničí software na vašem PC, Macovi,... Šíří se hlavně pomocí internetu (pošta, download,...). na jeho odstranění jsou potřeba programy, kterým se říká Antiviry.

W

W3C World Wide Web Consortium (W3C) je mezinárodní konsorcium jehož členové společně s veřejností vyvíjejí webové standardy pro World Wide Web. Cílem konsorcia je "Rozvíjet World Wide Web do jeho plného potenciálu vývojem protokolů a směrnic které zajistí dlouhodobý růst Webu". W3C se také zabývá vzděláním a přístupností, vyvíjí software a nabízí otevřenou diskuzi o Webu prostřednictvím fóra.
WAP Wireless Application Protocol. Umožňuje pomocí mobilních telefonů (podporujících tuto technologii) jednoduchý přístup k rozličným službám na internetových stránkách. Jednoduchý software - microbrowser - zabezpečuje na displeji mobilního telefonu snadný přístup k informacím na internetových serverech v textovém formátu.
WCM Web Content Management neboli správa obsahu webu představuje systém pro publikování na webu. S pomocí WCM můžete spravovat web bez nutnosti technických znalostí s využitím grafického rozhraní.
Webhosting Provozování zákazníkova web serveru na počítači dodavatele služby. Web server zákazníka neexistuje fyzicky (konkrétní adresa www.firma.cz nepředstavuje zároveň konkrétní počítač, na němž by web server běžel), ale využívá spolu s dalšími web servery jeden výkonný počítač, o který se dělí.
Web-housing Připojení vlastního serveru (fyzického počítače vybaveného příslušným softwarem a samozřejmě i obsahem) k páteřní síti internetu. Tuto službu poskytují, stejně jako webhosting, specializované firmy, jež mají k dispozici nejen kvalitní připojení, ale také další potřebné vybavení a odborníky. Součástí služby je zpravidla i správa DNS serverů, záložní poštovní server a monitoring fungování serveru.
WiFi WiFi je zkratka anglického termínu "Wireless Fidelity". Wi-Fi je standardem pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Cílem Wi-Fi sítí je propojení přenosných zařízení navzájem a do (např. firemní) sítě LAN, ale velmi často je také využíváno k bezdrátovému připojení do sítě Internet.
WML Jazyk používaný k popisu stránek (wireless markup language) přenášených protokolem WAP. Tento jazyk určuje vzhled a další vlastnosti WAP stránek.
WWW World Wide Web - nejpoužívanější služba na internetu. V překladu znamená celosvětovou pavučinu. Tato pomyslná pavučina je, velmi zjednodušeně pojato, tvořena vzájemným provázáním internetových stránek pomocí hypertextových odkazů.
WYSIWYG Zkratka What You See Is What You Get, česky co vidíš, to dostaneš

X

XML eXtended Markup Language. Nástupce jazyka HTML. Podstatně složitější na pochopení, ale také ve všech směrech podstatně mocnější a univerzálnější.

© Trisul.cz 2005 - 2024 | Reklama zde |