Úvodní stránka > technologie > Databázové platformy

Databázové platformy

Databázový trh je ohromný – podle různých úhlů pohledu se jeho roční hodnota pohybuje někde mezi šesti a dvaceti miliardami amerických dolarů. Odhaduje se, že na světě existuje na 170 databázových platforem, které jsou v použitelném stavu – započítány tedy nejsou různé akademické nedokončené pokusy. Mnohé databázové platformy jsou k dispozici v různých variantách – od jednouživatelských verzí pro přenosné počítače až po výkonné superpočítače.

Databázové platformy jsou představovány programovým vybavením, které nabízí prostředí pro ukládání a zpracování dat. Databázi si můžeme velmi zjednodušeně představit například jako skříň, do které ukládáme různé věci – do jedné poličky knížky, do druhé cédéčka, do třetí kancelářské potřeby atd.

Do databázových technologií přitom patří nejen samotné databázové platformy, ale také vývojové nástroje, bezpečnostní technologie, síťové technologie apod. Databázové technologie je tedy možné považovat za celek, který umožňuje vytvářet moderní aplikace využívající pro svoji činnost kdesi uložená data.

Za databázové lze v dnešní době považovat drtivou většinu existujících aplikací – od jednoduchých evidencí přes účetní programy či internetové portály až po rozsáhlé podnikové informační systémy. Se službami využívajícími databází se dnes setkává každý z nás na každém kroku, na poště při odesílání doporučeného dopisu, na letišti při odbavování k letu, kdekoli při zavolání z mobilu se do databáze operátora uloží záznam o uskutečněném hovoru atd.

Bez existence databázových technologií by neexistovala mnohá využití výpočetní techniky v reálné praxi – od platebních karet až třeba po zpřístupnění kanálů kabelové televize.

Důležité z pohledu běžných uživatelů přitom je, že databázové platformy představují více méně černé skříňky – nás zajímají aplikace, které používáme, nikoli technologické pozadí pro uložení dat. Tento fakt je velmi důležitý – databázové platformy jsou prostředkem, nikoli cílem našeho snažení. Je to podobné, jako nás nezajímá, jak je realizováno řízení semaforů na křižovatkách.

Databázové technologie je možné využít vždy, kdy potřebujeme zpracovávat data. Z našeho pohledu tedy například v ekonomických (personálních, mzdových) systémech, systémech pro evidenci a sledování průběhu vypsaných výběrových řízení, systémech pro evidenci a vyhodnocování docházky, systémech pro zajištění informací o průběhu využití vozového parku, adresářové aplikace apod.

V rámci výběru vhodné databázové platformy lze jednotlivé požadavky rozdělit do několika oblastí, možné dělení může vypadat například takto:

  • Požadavky na systém

  • Podporované platformy
  • Lokalizace
  • Práce s daty
  • Bezpečnost
  • Škálovatelnost
  • Otevřenost a standardy
  • Analytické možnosti


Relační model

Relační databázový model sdružuje data do tzv. relací (tabulek), které obsahují n-tice (řádky). Tabulky (relace) tvoří základ relační databáze. Tabulka je struktura záznamů s pevně stanovenými položkami (sloupci - atributy). Každý sloupec má definován jednoznačný název, typ a rozsah, neboli doménu. Záznam se stává n-ticí (řádkem) tabulky. Pokud jsou v různých tabulkách sloupce stejného typu, pak tyto sloupce mohou vytvářet vazby mezi jednotlivými tabulkami. Tabulky se poté naplňují vlastním obsahem - konkrétními daty.

Kolekce více tabulek, jejich funkčních vztahů, indexů a dalších součástí tvoří relační databázi.

Relační model přináší celou řadu výhod, zejména mnohdy přirozenou reprezentaci zpracovávaných dat, možnost snadného definování a zpracování vazeb apod.
Relační model klade velký důraz na zachování integrity dat.
© Trisul.cz 2005 - 2024 | Reklama zde |